Dokümanlar

LİSTAG YAYINLARI ve TÜZÜĞÜ

Aşağıdaki kitapçıklarımızın Türkçe ve Kürtçe versiyonlarını ve LİSTAG Broşürünü tıklayarak açabilirsiniz. Her bir kitapçığın altında sesli versiyonunu bulabilirsiniz.

LİSTAG Tanıtım Broşürü

image

 

 

 

 

 

 

image

 

 Türkçe Sesli Kitapçık                                                                         

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4

 

 

image

 

 Kürtçe Sesli Kitapçık

Bölüm 1

Bölüm 2

 

 

 

 

image

Türkçe Sesli Kitapçık

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

 

 

 

image

 

Kürtçe Sesli Kitapçık

Bölüm 1

 

 

 

 

 

image

 

 

Türkçe Sesli Kitapçık

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

 

 

image

 

 

Kürtçe Sesli Kitapçık

Bölüm 1

Bölüm 2

 

 

 

Kitapçıklarımızı seslendiren gönüllülere ve Boğaziçi Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarın’a (GETEM) teşkkür ederiz.

LİSTAG Dernek Tüzüğü

LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS, İNTERSEKS BİREYLERİN AİLELERİ VE YAKINLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı Ve Çalışmaları

Derneğin Adı, Merkezi ve Şubeleri

Madde 1– Derneğin Adı: “Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneğidir.

Kısa adı LİSTAG’dır.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2– Dernek, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks (LGBTİ) bireylerin aileleri ve yakınları arası dayanışmayı geliştirmek, transfobi, homofobi ve bifobiyle mücadele etmek amacıyla bir araya gelmiş olmanın yanı sıra cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, tür, vatandaşlık, yaş, kabiliyet, vb. temelli her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı durarak toplumsal barış ve refahın her daim sağlanabilmesi ve sürdürülebilir kılınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, bu amaç doğrultusunda toplumun önemli bir yapı taşı olan  ailenin birlikteliği kavramını çıkış noktası olarak tanımlar. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks bireylerin aileleri ile yakınları arasında dayanışma, kültür paylaşımı ve öğrenme alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Derneğin Sürdüreceği Çalışma Konuları 

Madde 3-  Dernek, ülke genelinde eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar.

Eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları alanında çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi ve izlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek kamuoyu oluşturmak.

Eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireylerin aile, eğitim, akademi, çalışma hayatı, askerlik, cezaevi, hukuk, medya, cinsel sağlık, ruh sağlığı ve temel sağlık hizmetleri gibi alanlarda yaşadıkları sorunlar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlallerine dair çalışmalar yapmak.

Psikiyatri ve psikoloji alanında cinsel yönelim ayrımcılığına, homofobik, bifobik, transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak.

Eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireylerin aile, okul idaresi, yurt idaresi vb. kurum ve kuruluşların zoruyla psikoloji ve psikiyatri kliniklerine kapatılması, dönüştürme terapileri ve/veya tedavi adı altında tıbbi, psikolojik, psikiyatrik müdahalelere maruz bırakılmalarına karşı çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek. Gerektiğinde hukuki ve bilimsel girişimlerde bulunmak.

Eğitim politikalarının, müfredatının ve ders kitaplarının cinsel yönelim ayrımcılığından arındırılması için, örgün öğretimin her kademesinde eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks öğrencilere yönelik her türlü ayrımcılık, homofobik, bifobik ve transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak.

Akademide öğrencilere verilen psikiyatri ve psikoloji öğretiminde eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireylerin cinsel yöneliminin, psiko-seksüel bir sapma veya patolojik şeklinde ele alınmasına, sunulmasına ve öğretilmesine karşı müfredatı ve uygulamaları izlemek ile ilgili çalışmalar yapmak.

Çalışma hukuku genelinde, çalışma hayatındaki yasaların ve mesleki yönetmeliklerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak, eşcincel, biseksüel, trans veya interseks birey olmanın suç, hastalık, ahlaksızlık, iffetsizlik vb. şekillerde tanımlanmasının ve gösterilmesine karşı takibini yapmak ve raporlamak.

Çağın hızla değişen ve gelişen koşullarına göre kendini devamlı yenileyebilen, dış dünyaya açık, nitelikli eşcinsel, biseksüel, trans veya interseks birey aileleri gibi dayanışma hareketlerinin oluşması için çalışmalar yürütmek.

Mevcut ulusal ve uluslararası lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) aile gruplarının faaliyetlerini geliştirmek; yeni işbirliği olanaklarını araştırmak ve bunlara ilişkin projeleri hayata geçirmek.

Toplumu eşcinsellik, biseksüellik, transseksüellik ve interseks konularında bilgilendirmek. Bu bireylerin diğer cinsel yönelimler gibi bir cinsel yönelimlerinin olduğunu; bunun da ahlaksızlık, hastalık, suç, v.s. olmadığından hareketle, eşcinsel biseksüel, trans ve interseks bireylere dair aydınlatıcı, eğitici, faaliyetlerde bulunmak.

Ülkemiz eşcinsellerine, biseksüel, trans ve interseks bireylerine yönelik politikaların belirlenmesine,  nefret suçlarına karşı mücadelede çok katılımlı bir anayasanın oluşturulabilmesi ve bu politikaların benimsenmesi, yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

Derneğin Çalışma Alanı ve Çalışma Biçimi

Madde 4- Dernek, ikinci ve üçüncü maddede belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda, üyeleri ve kamuoyu için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

Amacın gerçekleştirilmesi için  gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur  çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür, internet sitesi, bülten, sosyal ağ sayfaları, vcd, dvd gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Bu araştırmaların sonuçları her türlü yayın aracı yoluyla yayınlanır ve insan hakları ihlallerine son vermek üzere kamuoyu oluşturma faaliyetlerinde bulunur.

Derneğin amacına yönelik bağımsız olarak yada ilgili kurum ve kuruluşlarla  birlikte bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, eğitim çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak.

Eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireylerin damgalanmalarına, dışlanmalarına, tecrit edilmelerine, fiziki şiddete maruz bırakılmalarına, zorla tedaviye götürülmelerine, zorla evlendirilmelerine, göçe zorlanmalarına, evlerinden ve yurtlarından kovulmalarına; ekonomik, kültürel ve sosyal haklarından mahrum bırakılmalarına karşı sosyal hizmet uzmanları ile eşgüdümlü çalışmak.

Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet, çalışma hayatı alanında çalışan dernek, sendika, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar yapmak.

Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık gibi sosyal ve kültürel tesisler açmak ve işletmek.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri belirler. Bunları her türlü yayın araçları ile yaygınlaştırır.

Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü işitsel, görsel ya da basılı malzemeyi oluşturur ve yaygınlaştırır.

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

Yasal düzenlemelere uygun olarak yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi veya derneğe gelir sağlamak amacıyla her türlü yasal yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sinema, sergi, spor, gezi, kermes, fuar standı, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar, piknik, kokteyller, davetler vb. düzenler.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, bu taşınmazlar üzerinde her türlü inşaat ve restorasyon faaliyetlerini yapar.

Amacını gerçekleştirmek için üyeleri arasından veya uzmanlarla yasalara uygun olarak çalışmak kaydıyla her türlü komisyon, çalışma grubu vb. grubu kurar.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

Dernek, işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası kültürel, akademik ve / veya gey, lezbiyen, biseksüel, trans ve interseks hakları gibi alanlarda çalışan derneklere, vakıflarla, organizasyonlarla ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir, ortak çalışmalar yürütebilir, maddi ve manevi dayanışabilir.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

Diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, koalisyonlar, koordinasyonlar ve diğer her türlü yasal ortaklıkları oluşturur.

Dernek amacını gerçekleştirmek için yasal her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Cinsiyetçi ve homofobik tutum ve uygulamalarda bulunan, arkadaşlarına, sevgilisine ve / veya eşine fiziksel şiddet uygulayanlar, tehdit ve şantajda bulunanlar ile nefret suçu işleyenlerden savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 8- Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a) Her kişi üyelik başvurusu kabul edildikten sonra giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.

b) Üyelik giriş ödentisi 10.00 (On lira) TL, yıllık üyelik ödentisi 120.00 (Yüzyirmi lira) TL olup bu ödenti aylık olarak verilir.

c) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde 9– Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği kurucuları ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler ilk Genel Kurul’a kadar Geçici Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Dernek  Organları

Madde 10-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 11- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin fesih edilmesi,

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

Madde 12-  Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantıya Çağrı Usulü

Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı, Oy Kullanma, Karar Alma Usul Ve Şekilleri, Toplantısız Ve Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 14- 

a) Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır bulunan listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

b) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, oylamalar açık ya da kapalı/gizli olarak yapılır. Açık oylamada,  divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük değişikliğinde açık oylama yöntemi kullanılır.

c) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Dernek Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev  ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Madde 15-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak en geç ayda bir mutad olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulu mutad toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinin düşürülmesi oy çokluğuyla yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi çoğunluk esasına tabidir. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile bir araya gelmesi ve toplantıda görüşülen konunun katılanların çoğunluk oyu ile sonuca bağlanması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Yönetim kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b- Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

c-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

e-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

f-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

g-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

h-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

i- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

k-Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve personeli denetlemek,

l- Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak

m- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek

n-Tüzükteki  amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek

o- Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,

p- Bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,

r- Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak

s- Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek

t-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

v-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Dernek Denetleme Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulunun Oluşturulması

Madde 17-Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Dernek Başkanı’nın Görev ve Yetkileri
Madde 19-
Başkan;

a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

 

Dernek Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri
Madde 20-
Başkan Yardımcısı;

a) Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
b) Yönetim Kurulu’nun ve / veya Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

c) Bulunmadığı hallerde Başkan’a vekalet eder.

 

Dernek Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri
Madde 21- Genel Sekreter;

a) Yönetim Kurulu ve Başkan’a karşı sorumludur.
b) Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.
c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d) Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Başkan’a bildirir.
e) Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.
f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.
g) Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

Dernek Saymanı’nın Görev ve Yetkileri
Madde 22- Sayman;

a) Yönetim Kurulu ve Başkan’a karşı sorumludur.

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.
c) Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.
d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.
e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.
f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.
g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
h) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.
i) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura, nakit avans forumu ya da gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Başkan’a onaylatır.
j) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

k) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.

l) Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı bankaya yatırır.

m) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 23 – Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Para Çekme Yetkisi
Madde 24- Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman, ikincisi ise Başkan, Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’den  birinin olmalıdır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Dernek Gelirleri ve Gelir Kaynakları

Madde 25- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar, yardımlar ulusal ve uluslararası fonlar.

c-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g-Mevduat faizi, repo, bono ve diğer mevduat gelirleri

h-Diğer gelirler.

Dernek Gelirleri’ nin Toplanması
Madde 26-

a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.
b) Her türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.
c) Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.
d) Tüm kıymetli evrak, onaylanmış defterlere kaydedilir.

Dernek Kasası’nda Bulundurulacak Para Miktarı
Madde 27- Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Yönetim Kurulu’nca saptanır.

 

Derneğin Giderleri
Madde 28-

a) Yönetim, idari ve büro giderleri.
b) Demirbaş eşya giderleri.
c) Yayın ve yazışma giderleri.
d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 29- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin Ödemeleri
Madde 30-

a) Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu’nca saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman tarafından ödenir.

b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.

c) Dernek için hesap dönemi, 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer.

Derneğin Borçlanma Usulleri     

Madde 31Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi ve Şeffaflık

Madde 32 Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık amaçlanır. Yönetim Kurulu Genel Kurula uygulamaya konulmuş şeffaflık önlemleri hakkında bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

Tutulması Mecburi Defterler

Madde 33- Dernek, işletme veya bilanço esasına göre gerekli tüm defterleri tutar.

Temsilcilik Açma

Madde 34- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 35- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 36- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 37- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 38- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 39-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 40-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Fesih halinde mal varlığı yönetim kurulu kararı ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir dernek veya vakfa devrolunur.

Hüküm Eksikliği

Madde 41 -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin

Adı ve Soyadı

– Sema Yakar (Başkan)

Günseli Dum (Başkan Yardımcısı)

– Pınar Özer (Sekreter)

– Ömer Ceylan (Sayman)

– Fahrettin Kaya (Üye)

–  Şule Ceylan (Üye)

H.Hakan Yakar (Üye)

Bu tüzük  41(Kırkbir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: